Pravilnici, Procedure i Strateški dokumenti

Zaštita osobnih podataka

Politika privatnosti-Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka

Zahtjev ispitanika na ispravak

Zahtjev ispitanika na pristup

Zahtjev ispitanika o povlacenju privole

Zahtjev ispitanika za pravo na brisanje pravo na zaborav

Zahtjev ispitanika za pravo na ogranicenje obrade

Zahtjev ispitanika za pravo na prigovor

Pravilnici

Pravilnik-o-kućnom-redu

PRAVILNIK-O-UNUTARNJEM-USTROJSTVU-DV-PETAR-PAN-SATNICA-ĐAKOVAČKA-2

PRAVILNIK-O-UPISU-DJECE-U-DV-PETAR-PAN-SATNICA-ĐAKOVAČKA

 

Procedure

PROCEDURA-NAPLATE-PRIHODA-DV-Petar-Pan

PROCEDURA-O-BLAGAJNIČKOM-POSLOVANJU-DV-Petar-Pan

PROCEDURA-O-IZDAVANJU-I-OBRAČNU-NALOGA-ZA-SLUBENI-PUT-DV-Petar-Pan

PROCEDURA-RASPOLAGANJA-NEKRETNINAMA-USTANOVE-DV-Petar-Pan

PROCEDURE-PREMA-ZAKONU-O-FISKALNOJ-ODGOVORNOSTI-DV-Petar-Pan

 

Zakonski okvir i Strateški dokumenti

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)

nacionalni_kurikulum15-1

Pravilnik_o_sadržaju_i_trajanju_predškole_MINISTARSTVO__ZNANOSTI

Drzavni_pedagoski_standard

zakon_o_predkolskom_odgoju

STATUT-DJEČJEG-VRTIĆA-PETAR-PAN-SATNICA-ĐAKOVAČKA-1

 

Skip to content